Siirry sisältöön
VALIKKO
Siikajoen kunta

Siikasavontie 1 A
92400 Ruukki
Puh. 040 3156 299
kunnanvirasto@siikajoki.fi

Kangastuulen tuulivoimapuistohanke

Kangastuulen suunnittelualue on n. 2280 ha ja sijoittuu noin 4 km Revonlahden kylältä Raahen suuntaan, valtatien 8 molemmin puolin. Suunnittelualue rajautuu lännessä Raahen kaupunginrajaan. Kangastuulen tuulipuisto toimii Navettakankaan tuulipuistohankkeen laajennuksena. Hankevastaavana molemmissa on Element Power / Kangastuuli Oy.

Kuva: Kangastuulen tuulipuiston hankealueen sijainti

Ympäristövaikutusten arviointi

Hankkeesta on tehty ympäristövaikutusten arviointi, YVA. Arviointiselostus oli nähtävillä 11.1.-11.3.2016. Yhteysviranomainen on antanut 9.5.2016 lausunnon Kangastuulen tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.

Hankkeesta vaastaava:Element Power / Kangastuuli Oy

YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy

Yhteysviranomainen: Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus

YVA-hanke: www.ymparisto.fi


Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Kunnanhallitus on päättänyt asettaa 20.2.2017 (§ 70) Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Osayleiskaavaluonnos on nähtävillä 13.3. – 12.4.2017 välisen ajan Siikajoen kunnanvirastossa (Siikasavontie 1a, Ruukki) ja kunnan kotisivulla www.siikajoki.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus antaa mielipide osayleiskaavaluonnoksesta. Kirjalliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 12.4.2017 osoitteella Siikajoen kunta/Kunnanhallitus, Siikasavontie 1a, 92400 Ruukki tai sähköpostiin kunnanvirasto@siikajoki.fi aihe: Kangastuulen tuulivoiman osayleiskaavaluonnos.

Yleisötilaisuus

Kaavaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.4.2017 kello 18-20 Siikajoen kunnanvirastolla, Siikasavontie 1 A, Ruukki.

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavakarttapdf, 1624 kb
Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnoksen kaavaselostuspdf, 18458 kb
LIITE 1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2487 kb
LIITE 2. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksestapdf, 2360 kb
LIITE 3.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityspdf, 5926 kb
LIITE 3.2 Voimalapaikkakohtainen luontoselvityspdf, 11723 kb
LIITE 3.3 Voimalapaikkakohtaisen luontoselvityksen täydennyspdf, 7153 kb
LIITE 4. Kangastuulen tuulivoimapuiston linnustoselvityspdf, 15407 kb
LIITE 5. Kangastuulen tuulivoimapuiston lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravaselvityspdf, 4107 kb
LIITE 6.1 Maisemaselvityspdf, 69673 kb
LIITE 6.2. Näkemäalueanalyysit ja valokuvasovitteetpdf, 16352 kb
LIITE 7.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointipdf, 74816 kb
LIITE 7.2 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennyspdf, 2899 kb
LIITE 8. Muistio viranomaisneuvottelusta 2.2.2017pdf, 24 kb
LIITE 9. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiinpdf, 47 kb
LIITE 10. Natura-arviointi
LIITE 11. Melumallinnusraportti kaavaa vartenpdf, 6727 kb
LIITE 12. Välkemallinnusraportti kaavaa vartenpdf, 2289 kb
LIITE 13. YVA-selostus (www.ymparisto.fi/kangastuulentuulivoimayva)


Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä

Siikajoen kunnanhallitus on päättänyt 23.1.2017 (§ 33) käynnistää Kangastuulen tuulivoimapuiston kaavamenettelyn uudelleen esteellisyysasian korjaamiseksi. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena suoraan tuulivoimalan rakennuslupaan oikeuttavana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan laatimisesta on tehty kaavoitussopimus Siikajoen kunnan ja Kangastuuli Oy:n välillä.

Suunnittelualue sijoittuu Oulu-Raahe tien (valtatie 8) varteen noin 4 km Revonlahdelta Raahen kaupungin rajalle. Alueelle suunnitellaan rakennettavaksi noin 33 tuulivoimalaa.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 2.3.-12.4.2017 välisen ajan.

Kuulutuspdf, 66 kb

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 2487 kb


Kaavoituksen vaiheet:

  • Kaavoitushankkeen käynnistys khall 23.1.2017 § 33
  • Vireilletulo kuulutettu 2.3.2017 Siikajokilaakso, 4.3.2017 Raahelainen
  • OAS nähtävillä 2.3.-12.4.2017
  • Kaavaluonnos nähtävillä 13.3.- 12.4.2017
  • Yleisötilaisuus 5.4.2017

Kaavan laatijana:

Ramboll Finland Oy

Kaavan laatija:
Projekstipäällikkö
Liisa Märijärvi-Vanhanen
puh. 040 556 0473
liisa.marijarvi-vanhanen@ramboll.fi


Hankevastaava:

Kangastuuli Oy
Element Power

Projektipäällikkö Eeva-Maria Hatva
Puh. 040 596 1425
eeva-maria.hatva@elpower.com