Haja-asutuksen jätevedet

Jos kiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, sillä tulee olla sellainen jätevesien käsittelyjärjestelmä, jolla voidaan normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään.

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä, jotka sijaitsevat enintään 100 m vesistöstä tai merestä taikka vedenhankinnan pohjavesialueella, lainsäädännön vaatimukset tulee täyttää 31.10.2019 mennessä.  Muualla kiinteistön jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. 

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa. 

Kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on tarvittaessa esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Poikkeaminen vaatimuksista

Sellaisten kiinteistöjen osalta, joiden jätevesijärjestelmiltä edellytetään puhdistusvaatimusten täyttämistä 31.10.2019 mennessä, on omistajan tai haltijan mahdollista hakea ympäristönsuojeluviranomaiselta poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poikkeaminen vaatimuksista voidaan myöntää, jos ympäristönsuojelulaissa määritetyt edellytykset täyttyvät.

Edellytyksenä on, että jätevesistä ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai että edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön haltijan kannalta otetaan huomioon:

  1. kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella;
  2. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;
  3. kiinteistönhaltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Automaattisesti vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta ovat sellaisessa vakituisessa asuinkäytössä olevat kiinteistöt, joiden omistaja tai haltija on syntynyt ennen 9.3.1943 edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Poikkeamista jätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan poikkeamiskaavakkeella, johon liitetään tarvittavat liitteet. Hakemus tulee toimittaa paperisena tai sähköisenä ympäristövalvontaan.

Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristövalvonnan taksan mukainen maksu.

Lisätietoa:

https://www.raahe.fi/luonto-ja-ymparisto/haja-asutuksen-jatevedet