Vireillä olevat kaavahankkeet

Siikajoella on meneillään useita kaavahankkeita. Kunnassa kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus ja kaavoitus tehdään kaavakonsulttien toimesta. Hankkeiden aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla. Kaava-aineistot ovat nähtävillä myös kunnanvirastolla niiden nähtävilläoloaikana.

Siikajoen Keskikylän asemakaavan muutos

Siikajoen kunnanhallitus on 4.5.2020 § 169 päättänyt asettaa Siikajoen Keskikylän asemakaavan muutosta koskevan kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.  Asemakaavan muutos koskee Siikajoen Keskikylän asemakaava-alueen korttelin 22 tonttia 6, kortteleita 10 ja 26 sekä niihin liittyviä katu- liikenne- ja virkistysalueita. Muutoksen tavoitteena on mahdollistaa yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen maantien 807 varteen välille Pitkätie – maantie 813. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on nähtävillä 14.5-15.6.2020 välisen ajan.

Isonevan tuulipuiston osayleiskaavan laajennuksen kaavaehdotus nähtävillä 11.2.-12.3.2019

Siikajoen kunnanhallitus on 28.1.2019 § 53 päättänyt asettaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Kaavan aikaisemmat vaiheet

Siikajoen kunnanhallitus päätti asettaa 9.1.2017 § 21 Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laajennusta koskevan kaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Kaavaluonnos oli nähtävillä 23.1.-22.2.2017.

Siikajoen kunnanhallitus päätti tiedottaa Isonevan tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen laajennuksen vireille tulosta 24.11.2014 § 335.

Maankäyttöstrategian päivitys

Siikajoen maankäyttöstrategian päivitys on valtuusto hyväksynyt 28.2.21019 § 28..

Maankäyttöstrategia 2018

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, osa 1, hyväksytty

Hyväksymisvaiheessa Kangastuulen kaavaehdotus jaettiin kahteen osaan. Siikajoen valtuusto hyväksyi 9.11.2017 § 113 Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan ensimmäisen osan, joka käsittää 28 voimalaa. Kaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Kaavasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaava, hyväksytty 9.11.2017

Kangastuulen tuulivoimapuiston osayleiskaavan selostus, hyväksytty 9.11.2017

 • Liite 1.1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Liite 2.   Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta
 • Liite 3.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys
 • Liite 3.2 Voimalapaikkakohtainen luontoselvitys
 • Liite 3.3 Voimalapaikkakohtaisen luontoselvityksen täydennys
 • Liite 4.   Kangastuulen tuulivoimapuiston linnustoselvitys
 • Liite 5.   Kangastuulen tuulivoimapuiston lepakko-, viitasammakko- ja liito-oravaselvitys
 • Liite 6.1 Maisemaselvitys (liian iso!!)
 • Liite 6.2. Näkemäalueanalyysit ja valokuvasovitteet
 • Liite 7.1 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventointi (liian iso!!)
 • Liite 7.2 Kangastuulen tuulivoimapuiston muinaisjäännösinventoinnin täydennys
 • Liite 8.   Muistio viranomaisneuvottelusta 2.2.2017
 • Liite 9.   Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavan laatijan vastineet
 • Liite 10. Muistio viranomaisneuvottelusta 24.8.2017
 • Liite 11. Hankkeen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin
 • Liite 12. Natura-arviointi (viranomaiskäyttö)
 • Liite 13. Melumallinnusraportti kaavaa varten
 • Liite 14. Melumallinnusraportti, osayleiskaavan osa 1
 • Liite 15. Välkemallinnusraportti kaavaa varten
 • Liite 16. Välkemallinnusraportti, osayleiskaavan osa 1
 • Liite 17. Linkki: Kangastuulen tuulivoimahankkeena ympäristövaikutusten arviointi (YVA)